પોરબંદર

કમિશ્નર,યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના ઉપક્રમે દર વર્ષે ૧૪ થી ૩૫ વર્ષના યુવક-યુવતિઓ માટે સાહસિક વન વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.ચાલુ વર્ષે (દસ) દિવસ માટે આવો સાહસિક વન વિસ્તાર પરિભ્રમણ કાર્યક્રમ યોજવાનું આયોજન કરાયુ છે.જેમાં રાજ્યભરમાંથી મળેલ અરજીઓમાંથી ઉમેદવાર પસંદ કરી કુલ ૧૦૦ (એક સો) યુવક યુવતિઓને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાની તક આપવામાં આવશે. જેમા પોરબંદર જિલ્લાના યુવક યુવતીઓ પણ જોડાઇ શકે છે.

આ પ્રવાસમાં જોડાવા ઇચ્છતા યુવક યુવતિઓ કે જેમની ઉંમર તા ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૪ થી ૩૫ વર્ષ હોય તેમણે સાદા કાગળ ઉપર (૧) પોતાનું નામ-સરનામુ, મોબાઈલ નંબર (૨) જન્મ તારીખ (૩) શૈક્ષણીક લાયકાત (૪) વ્યવસાય (૫) એન.સી.સી/પર્વતા રોહણ/રમતગમત સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલ હોય તેની વિગત (૬) શારિરીક તંદુરસ્તી ધરાવતા હોવાનું દાક્તરી પ્રમાણપત્ર (૭) વાલીની સંમતી (૮) તાજેતરમાં પડાયેલ પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો (૯) ઓળખ કાર્ડ (૧૦) અગાવ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લિધેલ હોય તો તેની વિગત વગેરે માહિતી દર્શાવતી અરજી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૬ સુધીમાં કમિશનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગાંધીનગરના નિયંત્રણ હેઠળની “જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીની કચેરી, સેવા સદન, રૂમ નં.૧૨૭, બીજો માળ, તા:નાંદોદ, રાજપીપળા (નર્મદા) – ૩૯૩૧૪૫” ને મોકલી આપવાની રહેશે. વધુ માહિતી માટે ૦૨૬૪૨-૨૪૨૩૫૫ ઉપર સંર્પક કરવો.